Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen SRT Fysiotherapie en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt.
 • Wanneer u een dienst bij ons afneemt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.
 • SRT Fysiotherapie is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Aanmelding

Indien u voor de eerste maal bij SRT Fysiotherapie komt, dient u zich te legitimeren. Uw fysiotherapeut heeft uw Burgerservicenummer (BSN) nodig ter controle van uw persoonlijke gegevens. Al de benodigde gegevens staan op een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Behandelingsafspraken

 • Een verzoek tot een afspraak kan telefonisch worden gedaan. Uw fysiotherapeut zal aan de hand van uw verzoek een afspraak met u inplannen. Ook kunt u via e-mail een afspraak maken via het volgende adres: info@srtfysiotherapie.nl. U wordt teruggebeld voor een definitieve afspraak.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. U kunt een afspraak telefonisch annuleren op het telefoonnummer van uw fysiotherapeut.
 • Onderzoeken en behandelingen van de patiënt kunnen worden uitgevoerd door een stagiaire. De stagiaire zal zich altijd kenbaar maken.
 • Cliënt is verplicht om de behandelaar naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.- De behandelaar houdt een dossier over de cliënt bij.

Verzekering en betaling

 • U dient zelf kennis te hebben van de polisvoorwaarden van uw verzekering.
 • Wanneer u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar SRT Fysiotherapie een contract mee heeft afgesloten en fysiotherapie wordt binnen uw polis vergoed, dan worden de kosten voor fysiotherapie rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.
 • Wanneer u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee SRT Fysiotherapie geen contract heeft afgesloten en fysiotherapie wel binnen uw polis vergoed wordt, zal SRT Fysiotherapie u een factuur sturen. De tarieven die gelden zijn de tarieven van SRT Fysiotherapie die op de website staan vermeld. U dient het verschuldigde bedrag over te maken aan SRT Fysiotherapie, waarna u zelf kunt trachten deze kosten te declareren bij uw zorgverzekeraar. 
 • Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie zal SRT Fysiotherapie u een factuur toesturen. U dient het verschuldigde bedrag over te maken aan SRT Fysiotherapie.
 • Bij vragen over uw verzekering verzoekt SRT Fysiotherapie u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid

 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat, let er dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 • SRT Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • SRT Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart SRT Fysiotherapie tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met SRT Fysiotherapie ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • SRT Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Overigens is iedere aansprakelijkheid van SRT Fysiotherapie voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van SRT Fysiotherapie te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 • Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van SRT Fysiotherapie strekken ook ten gunste van werknemers en waarnemers van SRT Fysiotherapie.
 • Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.