Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Huidig privacy statement is bedoeld om u te informeren over onze plichten en uw rechten die gelden op grond van de AVG en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De plichten van SRT Fysiotherapie

SRT Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit betekent in ieder geval dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Persoonsgegevens worden door SRT Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Identificatie van patiënten
 • Communicatie met patiënten
 • Het vormen en bijhouden van een medisch dossier
 • De declaratie en facturering van zorgkosten
 • Het bijhouden van adequate agendavoering
 • Het versturen van klanttevredenheidsonderzoeken door QDNA
 • Het meten van (effectiviteit van) behandelresultaten (data-verzameling)
 • Het uitvoeren van de wettelijk verplichte identiteitscontrole

Voor de bovenstaande doeleinden kan SRT Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters/ Voornaam
 • Achternaam en tussenvoegsel
 • Partnernaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • BSN-nummer
 • ID/Paspoortnummer
 • Huisarts
 • Gezondheids- en medische gegevens
 • Verzekeringsgegevens

Toegang tot de persoonsgegevens

Toegang tot persoons- en medische gegevens krijgen alleen die medewerkers die vanwege hun werkzaamheden toegang moeten hebben. Alle medewerkers van SRT Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SRT Fysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben de juiste veiligheidsinstellingen op onze computers, het EPD en de email. Daarnaast worden de schriftelijke persoonsgegevens op een afgesloten plek bewaard.

De rechten van de patiënt

De gegevens die wij verzamelen zijn persoonlijk, u heeft daarom een aantal rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken.

Wij gaan een mondelinge behandelovereenkomst aan (WGBO). U geeft hiermee toestemming om u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken. Dit betekent dat wij u dan niet meer kunnen/mogen behandelen. Ook uw toestemming voor mailing en voor het delen van uw gegevens met derden kunt u te allen tijde intrekken.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u dit in eerste instantie zelf mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij uw fysiotherapeut.

De plichten van de patiënt

 • U informeert de fysiotherapeut zo goed mogelijk en verleent uw medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening.
 • De praktijk wordt door uw zorgverzekeraar dan wel door u betaald voor de geleverde zorg.

Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De klachtenregeling staat vermeld op onze website.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate aanpassen, zullen wij dit melden op onze website.

SRT Fysiotherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens op de website.